• Adatvédelmi Tájékoztató

  A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

  Az adatkezelő megnevezése:
  Digital Nyomda Kft.
  Az adatkezelő elérhetőségei:
  Telefonszám: +36-20-929-9424
  E-mail cím: nyomdaimunka@gmail.com
  Székhely: 2030 Érd, Marcal u. 5.

  A Digital Nyomda Kft. minden rendelkezésére álló eszközzel arra törekszik, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezelje.

  Jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül
  kapcsolatba velünk weboldalunkon vagy más egyéb mobilalkalmazáson keresztül.

  Fenntartjuk a jogot a jelen adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek.
  Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát.

  Ön adatainak kezelését érintő valamennyi kérdésben, szívesen nyújtunk tájékoztatást, éppen ezért kérjük, hogy minden ilyen irányú megkeresést intézzen az adatkezelő adatvédelmi ügyintézőjéhez az alábbi e-mail címen:
  nyomdaimunka@gmail.com

  Emellett felveheti velünk a kapcsolatot postai levél ill. futárszolgálati küldemény formájában is a következő címen keresztül:

  2030 Érd, Marcal u. 5.
  Kérjük, a címsorban jelölje meg: Digital Nyomda Kft. ügyintézője részére.

  A bestchoice.hu webáruház közvetlenül nem vizsgálja regisztrált tagjainak viselkedését, csak a regisztrációkor megadott adatok kerülnek tárolásra, illetve a számlázó rendszerünk tárolja a számlázási illetve kiszállítási adatokat amennyiben számlát állítottunk ki Ön felé.

  Milyen személyes adatokat kezelünk?

  Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk.
  A következő adatokat kérjük be Öntől:

  - az Ön vezeték neve és kereszt neve
  - az Ön által képviselt cég neve(amennyiben cég részére regisztrál, mint kapcsolat tartó személy)
  - az Ön által képviselt cég adószáma
  - számlázási cím
  - kiszállítási cím (adott esetben megegyezhet a számlázási címmel)
  - az Ön e-mail címe
  - az Ön telefonszáma

  Az adatkezelés célja és jogalapja

  Személyes adatait az alábbi célokból használhatjuk fel:

  A bestchoice.hu webáruház által nyújtott szolgáltatások használata az Ön számára.

  Ez részleteire lebontva, a következőket jelenti:> 1. Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átellenőrzését, kiszállítását és számlázását is
  2. Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése
  3. Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
  4. Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően

  Az Ön adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében a Digital Nyomda Kft. és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

  Jogos üzleti érdekeink védelméhez

  Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaink és üzleti érdekeink érvényesítése és kereskedelmi tevékenységünk védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását.
  Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:

  • védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldal és a bestchoice.hu webáruház felületet használók biztonságát veszélyeztető kiber támadások ellen


  • intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé

  • intézkedések minden további kockázat kezelésére.

  Az adatkezelés és feldolgozás fentiekben körül írt típusaira vonatkozó felhatalmazásunk a saját kereskedelmi tevékenységünk védelmét célzó jogos üzleti érdekünkből adódik, miközben folyamatosan szavatoljuk, hogy az általunk végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a saját érdekeink és az Ön alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság elvét.

  Továbbá, az adatkezelést és -feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségeink teljesítésére figyelemmel végezzük, így különösen azért, hogy a hatályos törvények által az adott ügyletre vonatkozóan előírt alapelvek és értékek szavatolásához szükségesek.

  Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?

  Főszabály szerint személyes adatait a bestchoice.hu webáruház felhasználói fiók meglétének időtartamáig tároljuk. Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatainak törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését, mely kérésre kivétel nélkül válaszolunk azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítjuk az – akár a felhasználói fiók megszüntetését követően is fennálló – törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést. Amennyiben Ön nem rendelkezik bestchoice.hu fiókkal, főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított három év időtartamig tárolni. A fent írtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

  Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

  Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk az Ön személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:

  • futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinknak
  • könyvelési / pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek

  Jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek. Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz.

  Melyik országokba továbbítjuk az Ön személyes adatait?

  Személyes adatait jelenleg Magyarország területén tároljuk és kezeljük.

  Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a LEBAKER Kft. (Székhely: 1165 Budapest, Bökényföldi út 101.) szerverein találhatóak.

  Hogy védjük az Ön személyes adatainak biztonságát?

  Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk. Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, titkosítási algoritmusok és tárhely bővítési mechanizmusok használatával. Felhívjuk kedves figyelmét, hogy – az Ön személyes adatainak védelmére irányuló minden igyekezetünk ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

  Milyen jogok illetik meg Önt?

  Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
  Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően Önnek jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni. Jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni:

  Azonosítás:
  Valamennyi, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük, ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a bestchoice.hu webáruház fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje meg nekünk. Amennyiben más e-mail címet használ, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizzük.

  Díjak:
  Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számítunk fel díjat, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése alaptalan, fölöslegesen ismétlődő, aránytalan vagy túlzó, mely esetben az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítjuk. Esetleges díjfizetési igényünkről minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesítjük.

  Válaszadási határidő:
  Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult, vagy ha egyszerre több kérést küldött, mely esetben válaszunkat legfeljebb három hónapon belül megküldjük Önnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt mindenképpen jelezzük Önnek. Ennek keretében előfordulhat, hogy kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kérünk be Öntől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége, és mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. Így gyorsabban tudunk Önnek segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül.

  Harmadik fél joga:

  Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.

  Szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy bármikor kapcsolatba léphet a bestchoice.hu webáruház adatvédelmi tisztviselőjével választása szerint
  a megadott értesítési címek bármelyikére küldött megkeresés formájában.

  E-mailben az alábbi címre:
  nyomdaimunka@gmail.com

  Postai úton vagy futárszolgálattal az alábbi levelezési címre:
  2030 Érd, Marcal u. 5.

  Kérjük, hogy a címsorban jelölje meg:
  a Digital Nyomda Kft. adatvédelmi ügyintézője részére.

 • BEJELENTKEZÉS
  E-mail:
  jelszó:
  regisztráció
  elfelejtett jelszó

  Termék kereső

 • Általános Szerződési Feltételek

  Adatvédelmi tájékoztató

  copyright © bestchoice.hu
  written by petzsolt10@gmail.com